سلام بعد از مدت ها با سه شعر کوتاه: گوش سپرده است به ماهی گرفتار قلاب سنگ کنار رودخانه *********************** تمام سه ساعت به خدابیامرزدشان می گذرد بغض ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید
اسفند 96
2 پست
بهمن 96
1 پست
مهر 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
خرداد 93
1 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
3 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
آذر 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
مهر 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست